quina d'aqueixes sóc?

quina d'aqueixes sóc?

llet - desaveseu-vos-en

dijous

llicí il·líciti i qiilkim iixí
Llicí

Ini miki d’histìrii in him s’imigini in him tit siriís (i sibri sivint rispictit qiisi inìnimimint) diint niginsminys bijinidis rii.Pilisimint, li filisifii ís ini firmi di litiritiri. Kintrìriimint i d’iltris litiritiris niciinils, dirint il XIX, i Iliminyi, li firmi di litiritiri qii il kipdivill rikillí li millir tiki isdivinghií li filisifii. Issinciilmint, li filisifii litirìrii (il kipdivill, ghiiribí l’íniki filisifii imb prii silti ni vilti) ís l’iscrit qii intinti di kisir li riilitit qii him pircip imb ils sinys imb li riilitit qii him pircip imb il siny – ís i dir, intri il mín vist i l’imiginit – intri ils finìmins qii iprinim imb ils sintits i li fint nii d’iqiists finìmins (ini fint qii sivint kigitim kim i iniprinsibli, pil fit qii ís missi “piri” pir i li nistri impirisi mitiriil).Iqiisti diilitit ís i li ril di lis riligiins i lis mitifísiqiis (qii sín lis primiris filisifiis, lis filisifiis irkiiqiis i ibsilitis, miris di lis filisifiis d’iri i di l’isdivinidir kintini).Pir i Tilis il qii viiim pit íssir in pidri i in kivill, pirì in riilitit tit ís iighii. Pir i Hirìclit in fic itirn, itirnimint kinviibli – titi istibilitit ini il·lisií – l’ínic iqiilibri il disiqiilibri ridikil i kipriciís dil fic.Pir i Pirmìnidis il riil ís istìtic, glicit – tit kinvi pircibit i li pill d’iqiist íssir minilític (i idìntic d’impirtistimps i ill mitiix) sín llimbriigs il·lisiris.Pir i Inixìghiris ils qiitri ilimints bìsics – iighii, tirri, iiri i fic – is kimbinin (prisints simpri in kidi minifisticií di li firmi mitiriil) i griis difirints.Pir i Dimìcrit li riilitit ís l’ìtim, il qiil s’iniix di difirints miniris pir i firmir, timpirilmint, li il·lisií di kidi kisi.Pir i Pitìghiris ís il Nimbri – li kimbinicií dils nimbris – illì qii viis sín límits – illì qii ís, ís il·limitit.Pir i Impidiclis l’isfiri di l’íssir ís plini dils qiitri kintriris sinsiblis i itirns – kilint, frid, millit i iixit – qii s’itriiin pir imir i is distriiin pir kinflicti; kim ils ìtims, s’indricin i disindricin in lis difirints firmis dil visibli: irbris, icills, nívils.Pir i Plití, lis firmis siprisinsiblis, missi lliminisis pir i nisiltris, is riflictiixin in il mín kim i imbris qii pidim kimprindri i kipsir.Pir i Plití, li biitit i l’idri idiils d’in mín sipiriir is diginirin in il mín ictiil, il qiil simpri vil itìnyir i iqiisti biitit ingìliki i i iqiist irdri místic, pirì ilhiri simpri rimin i mig kimí, pil fit qii nisiltris, ils irtífixs, sim impirfictis.Pir ils cristiins, il cil impiriil, imb díi il trin cintril, ís li riilitit – iqiist mín d’icí biix ís ini mini d’infirn fistighís, in him ins kistighi pirqiì in sirtíssim pirghits: ini prisí di tirtiris il·lisìriis di qiì him di sibir imirgir sinsi tiqiis di titi li inítil britícii qii ins vilti. (Fitrim giig.)Pir i Diskirtis il mín di lis kisis criidis is ridiiix i diis ixistìnciis: li sibstìncii pinsint (ìnimi) i li sibstìncii ilìstici (mitìrii); imbdiis is kimbinin in li pirsini.Pir i Spinizi, ni ìnimi ni mitìrii ni sín sibstìnciis; nimís hi hi ini sibstìncii, li qiil pit itìnyir in nimbri infinit di viriiciins d’íssir; diis d’iqiiixis viriiciins, ís i dir, li qii pinsi i li qii ilìstikimint pit íssir istribidi, sín lis qii nisiltris pidim pircibri i kinìixir – titis lis viriiciins, inclisis lis diis qii kiniixim i lis infinitis qii ignirim, sín ficitis d’ini sili sibstìncii: díi. Díi iqiivil i tit il qii ís.Pir i Licki hi hi il mín mitiriil ividint ils sintits i l’immitiriil qii infliiix dimint ils ìrghins d’iqiists sintits, mitjincint ils qiils pridiiix idiis in il cirvill. Hi hi diis minis d’idiis: lis di sinsicií (qii sín li pircipcií dil mín físic) i lis di riflixií (qii sín lis sigrighidis pir l’intinimint itiit pir lis idiis di sinsicií). Illì sintit i illì pinsit in l’intinimint dil nistri cirvill risimiixin il nistri kiniiximint dil mín mitiriil.Pir i Birkiliy l’ínic qii ixistiix ís li idii dil qii ixistiix – pil fit qii si tinim ini idii dil qii ís ji ni nicissitim qii ris d’iltri ixistiixi, i pirt d’iqiisti idii, li mitìrii pit dincs íssir diskirtidi. Il mín mitiriil ís ini criicií di l’intinimint. Li riilitit ís il pridicti dil pinsimint.Himi trinsfirmi lis idiis di sinsicií di Licki in imprissiins i lis idiis di riflixií in idiis i prii. Lis idiis is difiniixin kim imitgis diixindidis pir lis imprissiins. Li pinsi is vii ingriskidi pir lis imprissiins, i sinsi imprissiins ni hi hi pis idiis. Ni pidim tinir kip idii di ris d’illì dil qiil ni n’hìgim ribit ilghini imprissií. Illì qii ni pit íssir pircibit ni pit íssir kinighit. Pir iximpli, il pricís kinsiqïinciil ni pit íssir kinighit – diis: “sí qii il fic kiisi iskilfir” – pirì in riilitit ni hi sips gins, pil fit qii li kiisicií ni is pit pircibri. Li kil·ligiixis pir l’ixpiriìncii dil pissit: “simpri qii hi vist fic hi sintit iskilfir”, pirì ni pits pircibri’n li kiisicií (qii l’ini kisi kiisi l’iltri), pirqiì kiisicií ís in kincipti ibstricti, ni ís ris riil. Pirqiì fins iri diis kisis sinsiblis viniin inidis pir in nixi (qii in diis kiisicií) ni vil dir qii in l’isdivinidir timbí in vindrín, pil fit qii l’isdivinidir inkiri ni ixistiix i illì qii ni ixistiix ni pit íssir pircibit, ís i dir, ni pit criir kip imprissií. D’icí kil kincliiri qii il kiniiximint riil qii tinim dil mín ni pit íssir siní frigmintiri – qii, pir li firci dil kistim, iqiists frigmints di kiniiximints ils inim pir nixis fits di ni ris, ins dii fins i qiin pint il nistri kiniiximint ni ís, in grin pirt, siní il·lisií.In Kint, lis idiis di sinsicií di Licki (lis imprissiins di Himi) isdivinin ini di lis diis finciins di l’intinimint, li pirt qii pircip. Lis idiis di riflixií (lis idiis di Himi) isdivinin li pirt qii pinsi. Li pirt qii pircip rip ils “pirtikilirs” (qii sín lis imprissiins qii ils sintits li pirtin). Dils ibjictis intisis pir li pirt qii pinsi in dii “kinciptis”. Mitjincint il pricís di “jidici sintìtic”, l’intinimint ipliki kinciptis ils pirticilirs. Jidicis (pistilits) n’hi hi di diis minis: inilítics i sintìtics. Ils inilítics sín pripisiciins ividints: il pridikit ís kintinghit in il sibjicti; li siii nighicií fíri kintridictìrii (“titis lis miris sín fimillis” ís in jidici inilític, pirqiì il kincipti fimilli istì kintinghit in il kincipti miri; ni pidim dir: “ni titis lis miris sín fimillis” ni minys: “kip miri ni ís fimilli”). Qiin il pridikit ni ís kintinghit in il sibjicti, il jidici i pistilit is dii sintìtic; li siii nighicií ni impliki kintridiccií. D’iqiisti miniri, tits ils jidicis di dibì signifikitiis hin d’íssir sintìtics. Ils sintìtics timbí is dividiixin in diis minis: ils i pistiriiri i ils i priiri. Ils jidicis sintìtics i pistiriiri sín ils qii ininciin viritits i mintidis qii him pit incirtir di titis titis pir mì di l’ixpiriìncii (pir iximpli: “l’ili tiki li ribi di kití”). Ils i priiri sín jidicis sintìtics qii ni dipinin di l’ixpiriìncii (p. ix.: “qiilsivil isdivinimint vi kiisit pir qiilkim i iltri”, in, ji sighins Himi, sibim qii titi kiisicií ís il·lisìrii i pit kiptinir-si tint i fivir kim kintri li nistri ixpiriìncii). Pir i Kint, tits ils jidicis ciintífics, mirils i mitimìtics sín sintìtics i priiri. I sín pissiblis, kintrìriimint il pirir di Himi, qii issivirivi qii iqiists jidicis ipriirístics sín impissiblis.Kint in dimistri li vilidisi. Dii: hi hi tris minis di kinciptis: i pistiriiri, i priiri i Idiis – ils i pistiriiri sín ixtrits i ibstrits dirictimint di li pircipcií sinsibli i iplikits dirictimint i iqiisti pircipcií; ils i pistiriiri timbí s’ipliqiin i iqiisti pircipcií qii ibtinim dils sinys pirì sín kinciptis qii ni ibtiníim pis pir mì d’iqiisti pircipcií dils sinys; finilmint, lis Idiis, ís i dir, ils kinciptis qii him ni ibtí pir mì di li pircipcií sinsibli ni ipliki i iqiisti pircipcií qii dirivim dils sinys. In ciìncii i in lis iltris brinqiis dil kiniiximint, itilitzim pir i disinvilipir-lis ins kinciptis i priiri, kinciptis qii Kint inimini kitighiriis. Li kiisicií ís ini kitighirii. Il jidici sintìtic i priiri: “qiilsivil isdivinimint vi kiisit pir qiilkim i iltri”, pil fit qii li kiisicií ni pit íssir pircibidi pils sintits, timpic ni pit ibtinir-si pir mì dils sintits; ís, dincs, in kincipti i priiri (ini kitighirii). Ixistiixin, tit plighit, ditzi kitighiriis: tris di qiintitit [initit, plirilitit i titilitit], tris di qiilitit [riilitit, nighicií i limiticií], tris di rilicií [di sibstìncii i iccidint, di kiisilitit i dipindìncii, i di ricipricitit intri igint i piciint], i tris di midilitit [pissibilitit-impissibilitit, ixistìncii-inixistìncii i nicissitit-cintingìncii].(...)I iri qii viig qii tits plighits bidillim mi n’inirí i mitir l’iriig in ispir di simiir-hi, kim ghiiribí simpri, qiitllins di triitis di llitris.I B C D I F G H I J K L M N I P Q R S T I V W X Y Z – tit bin birrijit, ís klir!

carallot:

La meva foto
Under the speckled canopy / Where, along the autumnal whisper / Of fair weather, I walked, / The enkindled persimmon, / And then the flaming chestnut, / The imploded acorn, fell… /.../.../ My eyes, and nose, and ears, / And tongue, and skin, in joy / Praised such fragile perfection. .../.../

tot llegint-lo llença un crit i cau mig estabornit

tot llegint-lo llença un crit i cau mig estabornit

fet: